TTBN19 Minh Triết là thấy rõ sự yếu kém về kiến thức