BQKMMT 06 Kỹ thuật hợp nhất với cõi tĩnh lặng (giảng cho TTNTMT Hà Lan)