2017.05.13 Capuchia – Nền tảng và nguyên tắc xử thế bền vững cho 1.000 năm