2017.04.09 Cali Rất rõ ràng với trời đất nhưng mơ hồ với loài người nơi này. Sự chết và bóng đêm