2017.04.06 Cali Lợi ích, tình yêu và trách nhiệm. Hãy coi trọng chất lượng nòi giống là trên hết