2017.04.05 Cali Sống có một lần, thời gian để sống không nhiều nên cần thấy những gì chưa thấy, Ba nền tảng cho mọi quyết định