2017.03.03 Người trí thấy thấy đâu cũng có mầm sống và tình yêu