2017.03.02 Nâng cao vị thế cá nhân, gia đình, tổ quốc và loài người bằng kinh tế tự chủ làm chủ và văn hóa thể hiện mình trên hành tinh này