2017.03.01 Phát triển nhận thức chân thật để nâng cao vị thế cá nhân, gia đinh, dân tộc và quốc gia