2017.02.22 Văn hoá, văn minh, văn hiến – khỉ, rắn, linh cẩu và chim quẹt mỏ