20120715 Nauy – Thầy trò chuyện với các HG ở Nauy trên xe (chưa bóc băng)