20120715 Nauy – Thầy kể chuyện quá trình trải nghiệm (chưa bóc băng)