20120715 Nauy – Ghi âm chưa đặt tên 4 (chưa bóc băng)