20120715 Nauy – Ghi âm chưa đặt tên 3 (chưa bóc băng)