20120715 Nauy – Ghi âm chưa đặt tên 1 (chưa bóc băng)