20120710 Nauy – Thầy nói chuyện với ông Đạo (chưa bóc băng)