20120709 Thầy đọc bài suy nghĩ của trí khôn sâu thẳm