20120709 Sản xuất ý tưởng thiêng liêng (chưa bóc băng)